Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Civilna zaščita

Ukvarjami se tudi s problemi poplav, onesnaženja voda in potresov, ki se navezujejo na civilno zaščito.

POTROG
Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite. Samoocenjevanje pričakovane poškodovanosti stavb ob potresu.
RAKI
Niz aplikacij za namene civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana.
RAZLITJE
Hitra ocena širjenja onesnaženja v vodotokih ob morebitnih razlitjih.

Civilna zaščita potrebuje podporo kakovostnih informacijskih sistemov, s katerimi imamo na Inštitutu za vodarstvo že veliko izkušenj.

Civilna zaščita

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč.

V celoti je organizirana na regionalni in državni ravni, v lokalnih skupnostih pa njeno organiziranje še poteka. Enote in službe civilne zaščite se organizirajo po prostorskem načelu kot taktične enote z močjo od ene ekipe oziroma oddelka do ene čete. Istovrstne enote in službe civilne zaščite se lahko med seboj združujejo v večje sestave.

 

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Enote in službe civilne zaščite

 • Enote za prvo pomoč
 • Enote za prvo veterinarsko pomoč
 • Tehnične reševalne enote
 • Enote in službe za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
 • Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
 • Službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč
 • Službe za podporo

Cikel upravljanja nesreč

Namen upravljanja nesreč je zmanjšanjati oziroma izogniti se posledicam nesreč, zagotoviti takojšnjo in primerno pomoč žrtvam nesreč, ter izvesti hitro in učinkovito okrevanje. Cikel upravljanja nesreč prikazuje proces, ki ga morajo vlada, podjetja in plan civilne zaščite upoštevati za zmanjšanje posledic nesreč, primeren odziv med in takoj ob nesreči, ter za ustrezno okrevanje po nesreči. Štiri faze cikla upravljanja nesreč se običajno prekrivajo in ni nujno da potekajo ravno v prikazanem zaporedju. Trajanje posamezne faze je večinoma odvisno od razsežnosti nesreče.

 

 • Omilitveni ukrepi - Zmanjšanje vpliva nesreče.
  Primeri: predpisi o gradnji objektov in razdelitev na območja, študije ranljivosti, izobraževanje.
 • Pripravljenost - Načrtovanje odziva.
  Primeri: načrti pripravljenosti, vaje in urjenja v primeru nesreč, opozorilni sistemi.
 • Odziv - Trud za zmanjšanje nevarnosti ob nesreči.
  Primeri: iskanje in reševanje, nujna pomoč.
 • Okrevanje - Povrnitev prvotnega stanja.
  Primeri: začasna bivališča, finančna podpora, medicinska oskrba.

Vir: The Global Development Research Center

Twitter

Lokacija