Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Modeliranje poplav

Podrobneje si lahko ogledate tri izdelane poplavne študije.

Hidrološko - hidravlična analiza in določitev kart poplavne nevarnosti za nekatere vodotoke na območju občine Izola.
Podrobnosti

Hidrološko - hidravlični model na območju razcepa Malence na AC Šentjakob - Malence.

Podrobnosti

Hidrološko - hidravlična analiza za urejanje odvajanja zalednih in lastnih voda za del naselja Radomlje (Rudnik, Opekarna).
Podrobnosti

Študije

Za potrebe naročnikov (posamezniki, občine, država, inštitucije) izvajamo hidrološke – hidravlične študije (poplavne študije in ostalo). Naše projektno delo se tako nanaša na:

 

 • izdelavo opozorilnih kart poplavnih nevarnosti (karte poplavne nevarnosti - KPN),
 • izdelavo kart razredov poplavne nevarnosti (KRPN),
 • izdelavo podrobnih študij - odvajanje padavinskih voda (lastne, zaledne), presoja za potrebe zoženja priobalnega pasu,
 • izdelavo presoje za potrebe gradnje, umestitve, legalizacije objektov v povezavi s poplavami in meteorno vodo,
 • integracijo rezultatov hidrološko – hidravličnih modelov v GIS okolje,
 • uporabo tehnologije LIDAR v hidrotehniki,
 • analizo vplivov hidrotehničnih objektov na poplavno varnost in analiza varnosti hidrotehničnih objektov,
 • načrtovanje omilitvenih ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti,
 • sodelovanje javnosti v procesu odločanja o poplavni varnosti,
 • čezmejno sodelovanje na področju zagotavljanja poplavne varnosti.

Hidravlika in hidrologija

Oddelek na Inštitutu za vodarstvo se ukvarja z modeliranjem ključnih naravnih procesov odtoka voda iz povodij (hidrologija) in tokom vode v rečnih strugah in preko vodnih objektov in naprav. Modeliranje se izvaja predvsem za potrebe umeščanja objektov in izdelave občinskih prostorskih planov (OPN, OPPN) v skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.

 

Poleg hidravlično – hidroloških analiz za večja območja izvajamo tudi detajlne hidravlične analize za posamezne vodne objekte za potrebe optimizacije objektov, vključno z analizo erozijskih in sedimentacijskih procesov.

 

dr. Primož Banovec
Izziv, ki ga vedno vsebuje upravljanje s poplavno varnostjo, je namreč v tem, da so rezultati našega dela postavljeni v časovni okvir nekaj desetletij, ob tem pa s statistično gotovostjo vemo, da se bo nek poplavni dogodek zgodil. Morda celo naslednji mesec.
dr. Mira Kobold
Globalni modeli za naprej kažejo, da bo število poplav naraščalo. Med bolj ogroženimi je Evropa in znotraj nje predvsem Sredozemlje, kamor se po trendih meteoroloških in hidroloških spremenljivk uvršča tudi Slovenija.

 

 

 

Delež prebivalstva na območju poplavljanja

Delež prebivalstva na območjih poplavljanja za statistične regije in celotno Slovenijo v letu 2012. 

 

Vir: Agencija RS za okolje

 

 

Savinjska 12.9%
Koroška 11.6%
Zasavska 10.3%

Osrednjeslovenska 9.3%
Goriška 7.3%
SLOVENIJA 7%
Obalno-kraška regija 6.5%
Pomurska 6.5%

Spodnjeposavska 5.9%
Gorenjska 5.7%
Podravska 3.0%
Notranjsko-kraška 2.4%
Jugovzhodna Slovenija 2.1%

Reference

Izdelali smo že preko 30 večjih in 80 manjših hidrološko-hidravličnih študij. Večja območja smo pokrili v naslednjih občinah:

 

 • Kamnik,
 • Domžale,
 • Cerklje na Gorenjskem,
 • Lendava,
 • Komenda,
 • Šempeter-Vrtojba,
 • Velika Polana,
 • Bohinjska Bistrica,
 • Slovenska Bistrica.

Pokrite imamo manjše dele v naslednjih občinah:

 

 • Brda,
 • Medvode,
 • Lukovica,
 • Nova Gorica,
 • Vrhnika,
 • Vipava,
 • Murska Sobota,
 • Postojna,
 • Izola.

Več referenc lahko najdete tukaj.

Prikaz zadrževalnika Komenda - Tunjica.

Izdelava kart poplavne nevarnosti Imamo veliko izkušenj na področju izdelave poplavnih študij in kart poplavne varnosti. Povpraševanje

Twitter

Lokacija