Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Na Inštitutu za vodarstvo z vrhunskim znanjem povezujemo tehnične, pravne in ekonomske vidike kompleksnega področja gospodarjenja z vodami, kar ob dolgoletnih izkušnjah zagotavlja visoko kakovost našega dela. Med drugim izdelujemo tudi poplavne študije. Več o poplavnih študijah Več o poplavnih študijah

Poročanje meritev padavin Kliknite gumb desno za dostop do aplikacije za spremljanje meritev večjih padavinskih dogodkov iz ročnih dežemerov. Vnesite meritev ...

Modeliranje poplav
Izdelali smo že preko 30 hidravlično-hidroloških študij, med drugim tudi za večja območja občin.
Več

Civilna zaščita
Med drugim se ukvarjamo tudi s problemi poplav, onesnaženja voda in potresov.
Več

Raziskave & Razvoj
Za podporo študij in projektov smo razvili uporabne aplikacije, med drugim tudi GIS platforme.
Več

Poplavne študije

Ukvarjamo se z različnimi dejavnostmi v zvezi s poplavnimi študijami:

 

  • modeliranje poplav,
  • izdelava hidrološko-hidravličnih študij (zaključenih že preko 30 večjih in 80 manjših študij),
  • izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti,
  • izdelava podrobnih študij odvajanja padavinskih (meteornih) voda (lastne, zaledne vode),
  • izdelava študij določevanja meje vodnega in priobalnega pasu ter presoj zožanja priobalnega pasu,
  • izdelava presoj za potrebe gradnje, umestitve, legalizacije objektov v povezavi s poplavami in meteorno vodo,
  • načrtovanje omilitvenih ukrepov na nivoju idejne zasnove in idejnega projekta za izboljšanje poplavne varnosti.

Več

poplavna študija - poplavna nevarnost

Primer karte razredov poplavne nevarnosti.

Primeri študij

Izdelava kart poplavne nevarnosti Imamo veliko izkušenj na področju izdelave poplavnih študij in kart poplavne varnosti. Povpraševanje

Partnerji

logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 2
logo 1
logo 1
logo 1

Twitter

Lokacija