Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Na Inštitutu za vodarstvo z vrhunskim znanjem povezujemo tehnične, pravne in ekonomske vidike kompleksnega področja gospodarjenja z vodami, kar ob dolgoletnih izkušnjah zagotavlja visoko kakovost našega dela. Med drugim izdelujemo tudi poplavne študije. Več o poplavnih študijah Več o poplavnih študijah

Modeliranje poplav
Izdelali smo že preko 30 hidravlično-hidroloških študij, med drugim tudi za večja območja občin.
Več

Civilna zaščita
Med drugim se ukvarjamo tudi s problemi poplav, onesnaženja voda in potresov.
Več

Raziskave & Razvoj
Za podporo študij in projektov smo razvili uporabne aplikacije, med drugim tudi GIS platforme.
Več

Poplavne študije

Ukvarjamo se z različnimi dejavnostmi v zvezi s poplavnimi študijami:

 

  • modeliranje poplav,
  • izdelava hidrološko-hidravličnih študij (zaključenih že preko 30 večjih in 80 manjših študij),
  • izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti,
  • izdelava podrobnih študij odvajanja padavinskih (meteornih) voda (lastne, zaledne vode),
  • izdelava študij določevanja meje vodnega in priobalnega pasu ter presoj zožanja priobalnega pasu,
  • izdelava presoj za potrebe gradnje, umestitve, legalizacije objektov v povezavi s poplavami in meteorno vodo,
  • načrtovanje omilitvenih ukrepov na nivoju idejne zasnove in idejnega projekta za izboljšanje poplavne varnosti.

Več

poplavna študija - poplavna nevarnost

Primer karte razredov poplavne nevarnosti.

Primeri študij

Izdelava kart poplavne nevarnosti Imamo veliko izkušenj na področju izdelave poplavnih študij in kart poplavne varnosti. Povpraševanje

Partnerji

logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 1
logo 2
logo 1
logo 1
logo 1

Twitter

Lokacija