Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Strokovno znanje

Na Inštitutu za vodarstvo imamo izkušnje s svetovanjem na področju gospodarjenja z vodami na različnih ravneh.

Posamezni investitorji
Zagotavljanje poplavne varnosti, vodne pravice, ekološko sprejemljivi pretok, pridobivanje vodnega soglasja in vodnega dovoljenja.
Občinska raven
Razvoj investicij, programi opremljanja, poplavna varnost, vodnogospodarske vsebine za OPN, operativni programi, orodja za podporo odločanju.
Državna raven
Priprava operativnih programov, orodja za podporo odločanju, evidence, on-line poročevalski sistemi.

Bilateralna raven
Meddržavne komisije, priprava protokolov.
Multilateralna raven
Več-državni projekti, upravljanje z mednarodnimi povodji.

Svetovanje izvajamo izključno na področju gospodarjenja z vodami, pri čemer se resnično poglobimo v podporo realizaciji naročnikovih ciljev.

Področja znanja

Na Inštitutu za vodarstvo z vrhunskim znanjem povezujemo tehnične, pravne in ekonomske vidike kompleksnega področja gospodarjenja z vodami. Pri tem povezujemo poznavanje vodarske stroke na ključnih področjih s poznavanjem optimizacijskih procesov za naročnika ob upoštevanju danih zakonskih okvirjev.

Svetujemo in pomagamo vam lahko s strokovnim znanjem na naslednjih področjih: modeliranje poplav, civilna zaščita, ter raziskave in razvoj.

Ključna področja

  • Izdelava kart poplavne nevarnosti
  • Vodenje poplav in zagotavljanja poplavne varnosti
  • Delovanje sil zaščite in reševanja v primerih poplavne nevarnosti
  • Meteorna odvodnja
  • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
  • Delovanje in vzdrževanje vodnih objektov in naprav (vključujoč vodno infrastrukturo)

Twitter

Lokacija