Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Reference

Spodaj lahko najdete naše številne študije, raziskave, projekte in druge izvedene dejavnosti.

 

2016

 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe rekonstrukcije poslovnega objekta v občini Kamnik
 • Podrobna hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje – odstranitev in novogradnje Duhovniškega doma v občini Šempeter-Vrtojba
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje montažnega rastlinjaka v občini Kamnik
 • Podrobna hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje objekta za shranjevanje kmetijskega orodja, Branik

Izdelava kart poplavne nevarnosti Imamo veliko izkušenj na področju izdelave poplavnih študij in kart poplavne varnosti. Povpraševanje

Arhiv

 • V nadaljevanju so podane reference za vsa pretekla leta do 2002.

 • Hidrološko hidravlična analiza za potrebe umeščanja objekta s prizidkom (Brnik) ter gradnjo pripadajočih komunalnih priključkov in komunalne infrastrukture
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje enostanovanjskega objekta v občini Komenda
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje enostanovanjskega objekta v občini Komenda
 • Hidrološko hidravlična analiza za potrebe gradnje strojne lope v občini Domžale
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje enostanovanjskega objekta v občini Komenda
 • Hidrološko hidravlična analiza za potrebe gradnje – rekonstrukcija z dozidavo stanovanjske hiše v občini Šempeter-Vrtojba
 • Hidrološko hidravlična analiza in priporočila za izvedbo statične sanacije mostu čez potok Pogorelca v Šmartnem v Tuhinju
 • Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe umeščanja enostanovanjske hiše ter gradnjo komunalnih priključkov in komunalne infrastrukture, Zalog
 • Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe umeščanja enostanovanjske hiše, Zalog
 • Hidrološko hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za območje ureditve pešpoti ob Kamniški Bistrici od centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik do križanja v Biščah
 • Analiza vpliva rekonstrukcije križanja dostopne ceste z Graškim potokom
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe legalizacije stanovanjske hiše v občini Šentjur
 • Hidrološko hidravlična analiza za potrebe umeščanja oziroma legalizacije dveh hotelskih stavb v naselju Vopovlje
 • Hidrološko hidravlična analiza za potrebe umeščanja enostanovanjske hiše, Ihan
 • Programska zasnova odvajanja padavinskih vod v Občini Turnišče, del projekta: Hidrološki elaborat
 • Podrobna hidrološko-hidravlična študija za umeščanje pešpoti ob levem bregu Kamniške Bistrice
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje skladiščne hale za spravilo kmetijske mehanizacije na območju občine Hodoš
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje enostanovanjskega objekta z lopo in nadstrešnico v občini Komenda
 • Hidrološko hidravlična analiza za območje z zasnovo omilitvenih ukrepov
 • Recenzija hidrotehničnega dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja Ureditev Regionalne ceste R3-690/1235 od km 6+038 do km 9+072 VG ureditve, HH študija, karte poplavne  nevarnosti (BM BIRO, št. 821/2012, junij  2013)
 • Recenzija hidrotehničnega dela elaborata iz PZI projektne dokumentacije rekonstrukcije regionalne ceste R2-436/1328 Počehova-Zg. Kungota od km 0+050 do km 05+742: VG ureditve, HH študija, karte poplavne nevarnosti (Hidrosvet d.o.o., št. 145/12, marec 2013)
 • Recenzija projektne dokumentacije Hidrotehnično poročilo in regulacija potoka Reka ter hidrološko hidravlično analizo za PZI ureditve cest R3-639/1143 Spodnji Brnik - Cerklje od km 3,344 do km 3,534 in RT-922/1455 Grad-Krvavec od km 0,000 do km 0,756.
 • Prenosni plinovod r15/1 pince-lendava
 • Študija hidrološko hidravlične analize v postopku načrtovanja gospodarske javne infrastrukture - odsek 1
 • Hidrološko-hidravlični model z izdelavo kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti obstoječega stanja na južnem območju Stranj v občini Kamnik in predpis ukrepov za potrebe ureditve dostopa do vode in izvedbe enostavnega lesenega podesta za sedenje
 • Hidrološko-hidravlični elaborat odvodnjavanja padavinskih vod z območja namenjenega za parkirišče tovornih vozil na območju Lahovč
 • Podrobna hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje objekta ob Kamniški Bistrici v naselju Godič
 • Podrobna hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje trgovske stavbe v Šempetru
 • Idejna zasnova ureditve potoka Krjaček za potrebe OPPN B8 Perovo v občini Kamnik
 • Skupna infrastruktura – vzpostavljanje omrežnih storitev v podprojektu INSPIRE
 • Vzdrževanje in nadgradnja seizmoloških aplikacij v letu 2015
 • Tehnična podpora pri ureditvi iztoka v reko  
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje enostanovanjskega objekta v občini Komenda
 • Komunikacija z javnostmi za zagotavljanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Dragomelj, Pšata, Bišče, Ihan
 • Recenzija elaborata: »Koncept  ureditve vodnega režima reke Save od AC mostu v Šentjakobu do cestnega mostu Dolsko – Laze« - november 2014 – izvajalec: Inštitut za vode JRZ.  
 • Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe umeščanja stanovanjske hiše na zemljišču na območju Radomelj
 • Hidrološko-hidravlični elaborat za potrebe umeščanja stanovanjske hiše z nadstrešnico za avtomobile na območju Brezovice
 • Hidrološko - hidravlični elaborat za potrebe umeščanja enostanovanjske hiše na območju Šmartna
 • Analiza odstopanj vezanih na geometrijo vodnega telesa Kamniška Bistrica – območje Titan – odsek – III. faza izvedbe zidu in opredelitev nujne potrebnosti dodatnih del v občini Nova Gorica
 • Podrobna hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje objekta za shranjevanje kmetijskega orodja na območju Branika
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje montažnega rastlinjaka v občini Kamnik
 • Podrobna hidrološko-hidravlična študija za potrebe gradnje – odstranitev in novogradnje Duhovniškega doma Šempeter v občini Šempeter-Vrtojba
 • Hidrološko-hidravlična študija za potrebe rekonstrukcije poslovnega objekta E v občini Kamnik

 • POTROG - ZAG, ARSO Potresna ogroženost Slovenije za potrebe Civilne zaščite (2011-2013)
 • Elaborat poplavne nevarnosti za izvedbo kanalizacije v naselju Stranje
 • Hidrološko – hidravlična študija za izdelavo kart poplavne nevarnosti za umeščanje pešpoti ob Kamniški Bistrici v naselju Šmarca
 • Priprava brošur, plakatov in sodelovanje na prireditvi glede osveščanja javnosti  o poplavni ogroženosti v Slovenski Istri
 • Hidrološko hidravlična študija – Bistrica, Slovenska Bistrica
 • Hidrološko – hidravlična analiza za parcelo KO Vrtojba
 • Določitev omilitvenih ukrepov za poplavno območje Kamniške Bistrice južno od Domžal, Žabnice in Pšate
 • Ekspertno mnenje za presojo variant tras daljnovoda 2x110 kV Kočevje – Črnomelj z vidika vplivov na vode v okviru procesov DPN
 • Hidravlična analiza pohodne brvi preko vodotoka Kamniška Bistrica pri Titanu
 • Študija poplavne nevarnosti za področje vodotokov v Občini Izola za pripravo občinskega prostorskega načrta za območje Občine Izola

 • Izdelava hidrološke študije za potrebe umeščanja obrtne cone Veliki Otok
 • Hidrološko hidravlična analiza za kanalizacijo Laze
 • Projekt Komenda S kanal – hidrološko hidravlična analiza vpliva izvedbe kanalizacijskega voda na območju vodotoka Pšata v občini Komenda
 • Hidrološko hidravlična analiza lokacije parcel, k.o. Rožna dolina z vidika umeščanja objekta na poplavno območje
 • Izdelavo kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za umeščanje dveh stanovanjskih objektov na parceli Selo pri Ihanu
 • Hidrološko hidravlična analiza lokacije parcel, k.o. Ihan - Domžale, z vidika umeščanja objekta na poplavno območje
 • Hidrološko - hidravlična presoja območja Motnišnice za potrebe OPN Kamnik
 • Hidrološko - hidravlična presoja območja Nevljice za potrebe OPN Kamnik
 • Hidrološko - hidravlična presoja območja K. Bistrice za potrebe OPN Kamnik
 • Hidrološko hidravlična analiza rekonstrukcije lokalne ceste Radomlje – Rova skozi naselje Radomlje
 • Preveritev obstoječega in predvidenega stanja poplavne nevarnosti ter izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za porečje Polskave (severozahodni del)
 • Hidrološko hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za območje novogradnje stanovanjske hiše na zemljišču v k.o. Mlaka
 • Hidrološko hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za območje gradnje trgovskega objekta LIDL v Rožni dolini
 • Hidrološko hidravlična analiza sanacije objekta Prešernova cesta z analizo prepustov in razbremenjevanja visokih voda v smeri Kamniške Bistrice
 • Hidrološko hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za območje gradnje čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod Branik v občini Nova Gorica
 • Hidrološko hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij vodotoka Branica v območju Mestne občine Nova Gorica
 • Izdelava kart poplavne nevarnosti in omilitvenih ukrepov na reki Reki – občina Cerklje na Gorenjskem med naseljem Grad in vodovodnim zajetjem
 • Hidrološko hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za območje gradnje oz. rekonstrukcije enostanovanjske hiše na parcelah LOKE
 • Izdelava strokovnih podlag za izvedbo vaje Potres 2012
 • Izdelava hidromorfoloških ukrepov za vzpostavitev nadomestnega prodišča v okviru Strokovnih podlag za načrtovanje nadomestnih habitatov HE Mokrice
 • Hidrološko hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za območje rušitve obstoječega stanovanjskega objekta in novogradnje servisnega avtomehaničnega objekta parcele  ob k.o. Rožna Dolina
 • Hidrološko – hidravlični elaborat za določitev poplavne nevarnosti – kanalizacija Bevke in Blatna Brezovica
 • Izdelava hidrološko – hidravlične presoje in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij vodotoka Bistrica na območju naselja Slovenska Bistrica
 • Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti z analizo omilitvenih ukrepov vezanih na izdelavo priključka AC Študa
 • Izdelava ekspertnega mnenja (vpliv na vode) za 2 x 110 KV daljnovod Kamnik – Visoko
 • Ekspertno mnenje za presojo variante tras daljnovoda 2x110 kV Kamnik – Visoko z vidika vplivov na vode v okviru procesov DPN

 • Hidrološko – hidravlična presoja in karta poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij Vrtojbice na območju občin Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba in Miren – Kostanjevica (2010 – 2011)
 • Hidrološko-hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij Kamniške bistrice in Rače
 • Hidrološko – hidravlična analiza in izdelava kart poplavne nevarnosti reke Mure na območju občine Lendava (2010-2011)
 • Izdelava presoje učinkov omilitvenih ukrepov na vodotoku Hujski potok z oblikovanjem omolitvenih krepov in analizi učinkov predlaganih ukrepov z oceno stroškov
 • Hidrološko hidravlična analiza vodotoka Pšata v Dragomerju
 • Hidravlično hidrološka študija za vodotoka Sava in Sora na območju občine Medvode
 • Hidrološko-hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij Kamniške Bistrice in Mlinščice na območju Sela pri Ihanu
 • Analiza in prikaz hidrološko hidravličnih značilnosti trase daljnovoda 2x400 kV Cirkovce-Pince za vodotoke na območju občine Lendava
 • Hidrološko – hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij vodotoka Koren v Novi Gorici
 • Strokovne podlage za vzpostavitev učinkovitejše organiziranosti na področju upravljanja z vodami
 • Hidrološko hidravlična analiza  vodnega režima prizidava živilskega obrata ter gradnja trafo postaje v Lokah
 • Izdelava hidrološko – hidravlične presoje in kart poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij na območju občine Domžale
 • Hidrološko – hidravlična analiza in izdelava kart poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti za območje Reke v občini Komenda
 • Velika Polana – Hidrološko – hidravlične presoje za umestitev treh sklopov pobud znotraj poplavnega območja Črnca v občini Velika Polana
 • Izdelava hidrološko – hidravlične analize in kart poplavne nevarnosti na območju prizidave živilskega obrata ter gradnje trafo postaje v Lokah
 • Izdelava recenzije projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt »oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop«
 • Hidrološko – hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij vodotoka Koren v Novi Gorici
 • Izdelava programa hidravličnega obratovanja za suhi zadrževalnik Pikol
 • Izdelava in vzpostavitev poročevalskega sistema javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana
 • Recenzija projekta: Povečanje zmogljivosti in gradnja medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec
 • Hidrološko hidravlična analiza lokacije v k.o. Vrtojba z vidika umeščanja objekta na poplavno območje
 • Izdelava strokovne presoje za potrebe postopka določitve meje vodnega zemljišča Selške Sore v Škofji Loki
 • Izdelava strokovnega mnenja o nivoju podtalnice in pogostostjo poplav na območju OPPN GRV 20-4

 • Najem internet strežnika in vzdrževanje in nadgradnja baze podatkov na www.ijsvo.si za obdobje od 1.7.2009 do 30.6.2010 (2009-2010)
 • Hidravlična – hidrološka študija za območje lokacijskega načrta KO5 – Hipodrom (2009-2010)
 • Ocena vpliva izpusta prečiščene vode iz ČN Ob Vrtojbici na vodotok iz hidrološko – hidravličnega vidika (2009-2010)
 • Občina Postojna - Hidrološko hidravlična študija za širitev pokopališča Planina (2009-2010)
 • Občina Domžale – Hidrotehnično poročilo za premostitveni objekt na trasi nove lokalne ceste JC1 (2009-2010)
 • Hidrološko – hidravlična analiza za urejanje odvajanja zalednih in lastnih voda za del naselja Radomlje (Rudnik, Opekarna) (2009-2010)
 • Hidrološko – hidravlična presoja in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij potoka Črnec
 • Izdelava hidrološko – hidravlične presoje in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij Polskave na območju izvedbe RCERO Pragersko
 • Hidrološko – hidravlična študija za območje šole v Prestranku
 • Hidrološko hidravlična študija z določitvijo razredov poplavne nevarnosti za območje poslovne cone Prvačina – Naročnik mestna občina Nova Gorica
 • Dopolnitev hidrološko hidrološko – hidravlične presoje in karte poplavne nevarnosti za določitev poplavnih območij potoka Črnec za območje  Copekovega mlina
 • Hidrološko-hidravlična presoja rekonstrukcije mostu v Suhadolah
 • Hidrološko-hidravlična presoja in izdelava kart poplavne nevarnosti za območje p07 – hipodrom
 • Hidrološko – hidravlična analiza za urejanje odvajanja zalednih in lastnih voda za del naselja Radomlje (Rudnik, Opekarna)
 • Vzdrževanje in nadgradnje aplikacij spremljanja izvajanja javnih služb varstva okolja
 • Hidrološko hidravlična študija za vodotok Hudski potok na območju naselja Radomlje in Hudo
 • Analiza odvodnje strehe športne dvorane v Stožicah
 • Hidrološko – hidravlična presoja in izdelava kart poplavne nevarnosti za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota – Lendava
 • Umestitev odlagališča Pragersko glede na izdelane karte razredov poplavne nevarnosti

 • Idejna zasnova zadrževalnika Tunjica
 • Nadgradnja baze podatkov na www.ijsvo.si za obdobje 1/12-2008 do 31/3-2009
 • Lendava – analiza poplavne nevarnosti (2008-2009)
 • Hidrološko – hidravlična analiza izbranih lokacij v Domžalah
 • Malence  II. Faza: Hidrološko – hidravlični model in idejne zasnove vodnogospodarskih ureditev v razcepu Malence na AC Šentjakob – Malence
 • Ekspertna podpora pri »Alpine Space – SHARE« projektu
 • Hidrološko-hidravlično analizo poplavnega področja za ČN ob Vrtojbici in iztočnega kanala
 • Hidrološko – hidravlična analiza za most Pšata – Bišče preko potoka Gobovšček
 • Izdelava hidravlične presoje in kart poplavne nevarnosti za potrebe postopka sprejemanja Sprememb in dopolnitev plana občine Domžale
 • Izdelava hidrološko – hidravlične presoje za lokacijo ČN Bohinjska Bistrica

 • Izdelava hidroloških in hidravličnih osnov za zadrževanje visokih voda v razcepu Malence na AC Šentjakob – Malence (2007-2008)
 • Zbiranje in obdelava podatkov za spremljanje izvajanja obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode
 • Analiza ustreznosti merilnega mesta za meritve pretokov nazivne dimenzije 0,20 m, na lokaciji ČN Goričane

 • Vzdrževanje in nadgradnja podatkov informacijskega sistema za spremljanje izvajanja obvezne javne službe varstva okolja (2006-2007)
 • Strokovno sodelovanje pri izvedbi projekta – Zajem in priprava podatkov DMR in DMV s tehniko LIDAR zaradi potreb določitve meje vodnih zemljišč
 • Določitev poplavne linije za območje Ljubljana – Kašelj
 • Hidrološka in hidravlična analiza odvajanja in zadrževanja voda na območju Poslovne cone Komenda,  Naročnik: N-Projekt d.o.o.
 • Vnos podatkov in izdelava zasnove ter testiranje digitalnega okolja – evidence nevarnih snovi, snovi po IPPC direktivi oziroma snovi iz prioritetnega seznama po Vodni direktivi, ki so značilne za aglomeracije, skladno z navodili naročnika
 • Izdelava operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Apače
 • Izvedba elaborata »Analiza stanja podatkovnih virov na področju oskrbe s pitno vodo z vidika spremljanja javne službe oskrbe s pitno vodo
 • Najem strežnika in vzdrževanje baze podatkov na www.ijsvo.si kanalizacija
 • Predelava operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Gornja Radgona
 • Izdelava novelacije prostorske entitete (GIS sloja) aglomeracije

 • Analiza obremenjevanja vodnih teles iz aglomeraciji na območju Republike Slovenije
 • Izdelava operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za občino Gornja Radgona
 • Idejna zasnova vodnogospodarskih ureditev za industrijsko cono Želodnik
 • DDC – Izdelava strokovnih podlag za uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja za področje vodne infrastrukture
 • DDC – Škofljica – idejna zasnova vodnogospodarskih ureditev za obvoznico Škofljica
 • Preliminarne Vodnogospodarske zasnove za igralni park Češenik
 • Celovita obdelava podatkov – gradivo za plinska terminala v Tržaškem zalivu
 • Priprava podatkov za digitalno okolje Letnega programa obratovalnega monitoringa odvodnje padavinskih vod z javnih cest

 • Strokovne podlage za upravljanje s Kopalnimi vodami (2004-2005)
 • Projekt CAMP – Regionalni program varstva okolja in vodnih virov (2004-2005)
 • Izdelava operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za občino Vodice
 • Strokovne podlage za spremljanje izvajanja javne službe izvajanja, meritev, pregledovanja in čiščenja malih kurilnih naprav in zračnikov
 • Sistema informativo territoriale – sistem za vodenje katasterskih parcel na območju konzorcija za osuševanje in namakanje

 • Preimenovanje baze in aplikacije Evimes v Katmesina03, prevzem novih podatkov in dopolnitev baze z novim naročilom, instalacija strojne opreme s prevzeto bazo in aplikacijo na lokaciji MKGP (2003-2004)
 • Računalniška vizualizacija ČHE Avče (2003-2004)
 • Analiza umestitve objekta LTC na lokaciji industrijske cone Želodnik z vidika naravovarstvenih in vodarskih kriterijev
 • Obdelava vlog za izdajo vodnih dovoljenj za odvajanje odpadnih voda, priprava osnutkov vodnih dovoljenj za odvajanja odpadnih voda in avtomatizacija postopka obdelave podatkov
 • Analiza poročil o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter izdelava internet strežnika za dostop do teh podatkov
 • Hidravlična analiza za potrebe presoj v okviru izdaje vodnega soglasja za podjetje  Omaplast
 • Poslovno sodelovanje pri umestitvi objekta LTC na lokaciji industrijske cone Želodnik, področje ohranjanja narave in zagotavljanje poplavne varnosti območja
 • Spremljanje standardov izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih služb ravnanja z odpadki
 • Idejna zasnova ureditve merilnega mesta za meritev pretokov odpadnih voda na lokaciji industrijskega kompleksa Iskra Savska loka

 • Testna razširitev baze katastra melioracijskih sistemov in naprav za področje agromelioracij (2002-2003)
 • Izvedba kalibracijskih meritev pretoka na merilnem mestu Venturi kanala na čistilni napravi – papirnica Goričane
 • Izvedba meritev hitrostnega polja na pilotski ureditvi aeracijskega bazena ČN Domžale in analiza hidravličnih razmer
 • Izvajanje meritev pretoka in kalibracija merilnih mest na Lokaciji merilnika pretoka Hudinja in zajetje Jelševa Loka – Vodovod Kanalizacija Celje JP d.o.o.
 • Pregled aglomeracij na prispevnem območju CČN Domžale – Kamnik
 • Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Republiki Sloveniji – 2. faza
 • Izdelava investicijske dokumentacije za projekt kanalizacije v naselju Bašelj, ter priprava programa opremljanja stavbnih zemljišč
 • Izvleček podatkov iz baze EVIMES za potrebe projektiranja AC na območju Lendave
 • Strokovna podpora pri spremljanju odmere za vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov
 • Razvojni načrt izvajanja investicij za javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občino Vodice
 • Pregledne situacije opredeljenih aglomeracij za 15 lokalnih skupnosti v RS
 • Vnos malih namakalnih sistemov v evidenco EVIKAN
 • Strokovne podlage za ukrep »Spodbujanje razvoja turističnih destinacij za obdobje 2004 – 2006«
 • Projekt: Priprava podatkov in pregled dokumentacije za odredbe in odločbe na prvi stopnji za uvedbo melioracijskih sistemov ter strokovna podpora pri reševanju pritožb na prvi stopnji v postopku verifikacije obodov hidromelioracij

 • Evidenca namakalnih sistemov v Republiki Sloveniji – I. faza (2001-2002)
 • Vsebinske in tehnične obdelave ter verifikacije podatkov za odmero vzdrževanja in rednega delovanja hidromelioracijskih sistemov
 • Izdelava baze podatkov za informacijsko podporo upravljanju z objekti proti onesnaženjem s cestnih površin

Twitter

Lokacija