Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Občina Izola

Občina Izola

Hidrološko - hidravlična študija za občino Izola

V novembru 2013 smo zaključili izdelavo kart poplavne nevarnosti za občino Izola (197 – Hidrološko hidravlična analiza in določitev kart poplavne nevarnosti za nekatere vodotoke na območju občine Izola, naročnik občina Izola). Izpostavljena problematika z vidika zagotavljanja poplavne varnosti je povezana z odvodnjo na naslednjih območjih:

 

    • izliv Strunjanske rečice v morje – začasni zaporni elementi, ki preprečujejo izpust visokih voda Strunjanske Rečice v morje (slika zgoraj),

 

    • nasipavanje gradbenih odpadkov v dolini Drnice (slika spodaj).

 

Datum objave

06 April 2016

Vrsta

Študija poplavne nevarnosti, Hidrološko - hidravlična analiza/model

Twitter

Lokacija