Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Razcep Malence

Razcep Malence

Hidrološko – hidravlični model na območju razcepa Malence na AC Šentjakob - Malence

  • Naročnik: DARS d.d. - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
  • april 2010

Avtocestni razcep Malence je zaradi ureditve objektov AC modificiral povodje vodotoka Malence, ki ima površino 2.3 km2. Da bi se ustrezno ovrednotil vpliv izvedenih objektov AC na odtočni režim vodotoka Malenca je bila v predhodnem projektu izvedeno opremljanje povodja z merilnimi napravami (padavine, pretoki) in zajeti podatki nekaterih padavinskih dogodkov.

V okviru projekta je bil izdelan hidravlični in hidrološki model obravnavanega povodja s sedemnajstimi podpovodji in umerjen na podlagi padavinskih dogodkov v letu 2008. Z umerjenim hidrološkim modelom lahko ugotovimo, da so visoke vode s 100-letno povratno dobo 17.0 m3/s. Vrednost je primerljiva s predhodnimi študijami (VGI C-418 1996). Na podlagi analize potrebnega zadrževalnega volumna je bil izdelan hidrološki model povodja brez izvedenih posegov AC. Na podlagi primerjave je bil določen potrebni zadrževalni volumen, ki znaša cca 11000 m3.

 

    • Slika zgoraj prikazuje območje računa.

 

    • Razdelitev območja Malenc na podpovodja, prikaz vodotokov in vozlišč.

 

    • Sintetični hidrogram z določenim mehanizmom zadrževanja visokih voda s pretoki nad 13,2 m3/s.

 

Datum objave

06 April 2016

Vrsta

Študija poplavne nevarnosti, Hidrološko - hidravlična analiza/model

Twitter

Lokacija