Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Radomlje

Radomlje

Meteorna odvodnja na območju Hudega

Hidrološko – hidravlična analiza za urejanje odvajanja zalednih in lastnih voda za del naselja Radomlje (Rudnik, Opekarna)

 • Naročnik: Občina Domžale
 • Datum: avgust 2010

Na širšem območju nekdanje opekarne ob Radomljah v občini Domžale se je izvedla hidrološko - hidravlična analiza vodnih količin in poplavnega stanja z namenom identifikacije odvodnje meteornih voda. Motiv za izvedbo študije je bila želja po širjenju poselitve na navedenem območju in identifikacija problematičnih mest, rezultati in ugotovitve pa bi služile za definiranje glavnih usmeritev kontrolirane meteorne odvodnje.

 

Tako se je v prvi fazi izvedel osnovni hidrološki model s programskim paketom HEC-HMS, ki je bil zasnovan na predhodni analizi terena (določitev povodij in smer odtekanja vode) in topografije (določitev koeficienta CN). Hidrološki model smo nadgradili z distribuiranim hidrološko - hidravličnim modelom FLO-2D, kjer smo dokončno določili vodne količine in bolj podrobno analizirali potek odtekanja meteorne vode. Na podlagi teh rezultatov smo izvedli še končno identifikacijo problematičnih mest, ki nam je služila za definiranje smernic ureditve območja.

 

Hidrološko - hidravlična modela sta nam tako omogočila vpogled v stanje meteorne odvodnje na območju Hudega, kjer smo poleg trenutnega stanja izvedli analizo tudi za stanje z novogradnjo (povečan površinski odtok) in tako identificirali spremenjen hidrološki režim območja ter podali smernice odvodnje meteorne vode z območja.

 

  • Slika zgoraj prikazuje območje računa.

 

  • Zacevljen iztok vzhodnega kanala (iztok v cev premera 400 mm) - 30.7.2010.

 

  • Shematičen prikaz poplavnih poti na obravnavanem povodju.

 

  • Poplavno stanje v primeru 4 urnega naliva s 100 - letno povratno dobo z zamašitvijo iztokov obeh kanalov.

 

  • Karta razredov poplavne nevarnosti v primeru zamašitve obeh kanalov.

 

Datum objave

06 April 2016

Vrsta

Študija poplavne nevarnosti, Zaledne/lastne vode

Twitter

Lokacija