Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Kamnik

Kamnik

Karta razredov erozijske nevarnosti - obstoječe stanje

  • Projekt: Hidrološko - hidravlična presoja območja Kamniške Bistrice za potrebe OPN Kamnik
  • Leto: 2012

Ocena poplavne nevarnosti je bila opravljena za večji del občine Kamnik.

 

Datum objave

28 April 2015

Vrsta

Študija poplavne nevarnosti

Twitter

Lokacija